EN
HOME
SEARCH

Product Search

Search keywords —— SMBJ30CA

防护器件—瞬态抑制二极管 TVS
Part
Number
Directional VRWM
(V)
VBR(V)@IT
Min.
VBR(V)@IT
Max.
IT
(mA)
VC
(V)
IPP
(A)
IR
(μA)
Package
SMBJ30CA
Bi-directional 30 33.3 36.8 1 48.4 8.3 2 SMB
1.0SMBJ30CA
Bi-directional 30 33.3 36.8 1 48.4 20.7 2 SMB

Privacy Cookies 本网站使用浏览器纪录 Cookies 来优化您的使用体验,相关信息请访问我们的 法律声明与隐私声明。如果您选择继续浏览这个提示,便表示您已接受我们网站的使用条款。