EN
HOME
SEARCH

Product Search

Search keywords —— PTVSHC3N30VUP

防护器件—静电保护二极管 ESD
Part
Number
VRWM
(V)
IR
(μA)
VBR
(V)
C
(pF)
VC_Max.@IPP
(V)
IPP
(A)
Air
(kV)
Contact
(kV)
PPK
(W)
Package
PTVSHC3N30VUP
30 1 31-35 640 38 200 ±30 ±30 5800 DFN2020-3L
PTVSHC3N30VUPL
30 1 32-36 620 41 210 ±30 ±30 8600 DFN2020-3L

Privacy Cookies 本网站使用浏览器纪录 Cookies 来优化您的使用体验,相关信息请访问我们的 法律声明与隐私声明。如果您选择继续浏览这个提示,便表示您已接受我们网站的使用条款。