EN
HOME
SEARCH

Product Search

Search keywords —— PESDRC2FD5VB

防护器件—静电保护二极管 ESD
Part
Number
VRWM
(V)
IR
(μA)
VBR
(V)
C
(pF)
VC_Max.@IPP
(V)
IPP
(A)
Air
(kV)
Contact
(kV)
PPK
(W)
Package
PESDRC2FD5VB
5 1 5.5-8.0 0.45 9 10 ±30 ±20 80 DFN1006-2L
PESDRC2FD5VBL
5 1 5.6-9.0 0.3 8 5.5 ±15 ±12 35 DFN1006-2L

Privacy Cookies 本网站使用浏览器纪录 Cookies 来优化您的使用体验,相关信息请访问我们的 法律声明与隐私声明。如果您选择继续浏览这个提示,便表示您已接受我们网站的使用条款。